Om RealIntegritetspolicy

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG).

Real Advokatbyrå Aktiebolag är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs nedan. Det innebär att vi ansvarar för att personuppgifterna behandlas korrekt och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

En stor del av vår kommunikation sker med hjälp av telefon och e-post, vilket i princip alltid innebär en personuppgiftsbehandling. Genom att skicka e-post eller ringa till oss lämnas i regel alltid personuppgifter som går att hänföra till personer. Vi behandlar personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Behandling av personuppgifter sker också i våra relationer med potentiella klienter, samarbetspartners, leverantörer och andra externa parter, vid besök på vårt kontor eller på våra externa event samt vid inlämning av en anställningsansökan.

Vi behandlar uppgifter i samband med uppdrag för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av avtal med dig alternativt gällande svensk rätt.

Behandling av personuppgifter hänförliga till leverantörer eller dess företrädare och andra externa parter grundas på vårt berättigade intresse av att administrera relationen och fullgöra våra avtalsförpliktelser.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering samt för marknadsföringsändamål. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten och för marknadskommunikation behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla och marknadsföra verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Personuppgifter kan komma att överföras mellan advokatbyråns olika koncern- eller systerbolag i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Vi sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen, om inte uppgifterna måste eller får sparas längre enligt lag. Personuppgifter som behandlas inför och i samband med utförande av uppdrag sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Real Advokatbyrå Aktiebolag enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra advokatbyråns 2 (2) verksamhet sparas under en tid om tre år efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Real Advokatbyrå Aktiebolag om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss på info@realadv.se eller på adressen nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Real Advokatbyrå Aktiebolag,
556888-4778, Box 7306, 103 90 Stockholm, 08-450 15 40, www.realadvokatbyra.se, info@realadv.se