Nyheter

Här har vi samlat våra senaste artiklar, pressmeddelanden och nyhetsbrev.

Tillbaka

Regeringen går vidare med lagförslaget om utländska direktinvesteringar

Regeringen har gått vidare med lagförslaget om utländska direktinvesteringar och lämnade den 11 maj propositionen till riksdagen (prop. 2022/23:116).

Såsom vi har skrivit i vårt förra nyhetsbrev innebär lagförslaget att ett granskningssystem för utländska direktinvesteringar ska införas. Regeringens förslag ger en granskningsmyndighet möjlighet att granska utländska direktinvesteringar och, om det är nödvändigt, förbjuda dem.

Förslaget innebär att den som förvärvar bolaget, dvs investeraren, kommer att behöva anmäla förvärvet och få detta godkänt före tillträdet. I det fall detta inte görs har granskningssystemet möjlighet att besluta om att ta ut en sanktionsavgift av investeraren (lägst 25 000 kronor och högst 100 000 000 kronor). Granskningsmyndigheten kan även efter tillträdet förbjuda överlåtelsen i det fall investeraren inte har anmält förvärvet och fått det godkänt före tillträdet.

Anmälningsskyldigheten ligger på investeraren och oavsett var investeraren har sitt säte (även en investerare med säte i Sverige). Endast investeringar med investerare från länder utanför EU kommer dock att kunna förbjudas eller förenas med villkor för dess godkännande.

Enligt förslaget skulle lagen aktualiseras vid investeringar som medför att investeraren, någon i investerarens ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren handlar får ett visst direkt eller indirekt inflytande i skyddsvärd verksamhet, vilket bland annat inkluderar samhällsviktiga verksamhet.

Vilka verksamheter som mer precist anses vara samhällsviktig verksamhet avses regleras närmare i föreskrifter, men propositionen hänvisar till att exempelvis infrastruktur för energi, transport och hälso- och sjukvård bör vara sådana verksamheter som omfattas. Det är därför möjligt att samhällsviktig verksamhet kan omfatta exempelvis äldreboenden, LSS-boenden, förskolor och även logistik. I vissa EU-medlemsländer (lagförslaget baseras på en EU-förordning) som redan infört liknande granskningssystem har begreppet samhällsviktig verksamhet getts en vid innebörd (i exempelvis Frankrike förbjöd granskningsmyndigheten överlåtelse av dagligvaruhandeln Carrefour).

Kommentar

Lagen avses att träda i kraft den 1 december 2023. I framtida transaktioner med tillträde detta datum eller senare kommer säljare och köpare behöva överväga att ta med tillträdesvillkor i överlåtelseavtal med anledning av granskningssystemet.

Det är inte reglerat om lagen kommer vara tillämpligt på transaktioner som ingåtts före den 1 december 2023 men med tillträde efter den 1 december 2023. Regeringen har föreslagit att granskningsmyndigheten inom 25 arbetsdagar ska meddela om anmälan lämnas utan åtgärd, dvs. att de godkänner förvärvet, eller om det ska göras en fortsatt utredning. I det fall granskningsmyndigheten beslutar om fortsatt utredning kan handläggningstiden vara ytterligare tre månader och i särskilda fall sex månader. Den yttersta handläggningstiden kan således uppgå till drygt sju månader, vilket således kan komma att medföra problem för tillträden som är planerade att ske under våren.

Vidare är det exempelvis oklart om en fastighetsägare kan anses ha visst direkt eller indirekt inflytande i skyddsvärd verksamhet om dess hyresgäst bedriver skyddsvärd verksamhet och därmed att förvärv av sådana fastighetsbolag omfattas av kravet på anmälan.

Det finns således flera oklarheter avseende lagförslaget. Vi följer därför utvecklingen noggrant. Preliminärt kommer riksdagen att fatta beslut om lagförslaget den 13 september 2023 och förhoppningsvis går det att få mer klarhet efter det. Enligt vår bedömning är det mycket troligt att riksdagen kommer att anta lagförslaget.

För mer information om lagförslaget, vänligen kontakta: Mikael Laag, Partner eller Fanny Davidsson, Senior Associate.

Mobil: Mikael Laag: +46(0)72 550 67 42, Fanny Davidsson: +46 (0)72 373 03 54

Email: ml@realadv.se, fd@realadv.se