Nyheter

Här har vi samlat våra senaste artiklar, pressmeddelanden och nyhetsbrev.

Tillbaka

En ny statlig utredning om ändring av presumtionshyror

Förra året meddelades två hovrättsdomar som är centrala för den skälighetsbedömning som ska göras vid ändring av presumtionshyra. Domarna har kritiserats av både fastighetsägare och Hyresgästföreningen. Regeringen har efter detta meddelat att de vill se över reglerna kring ändring av presumtionshyror och tillsatte i juni i år en utredning avseende detta.

Regeln om presumtionshyra, som infördes i jordabalken år 2006, innebär att fastighetsägare kan förhandla fram en hyra med en hyresgästorganisation som ska antas gälla för nybyggda hyresbostäder under 15 år från den första hyresgästens tillträde. Syftet är att stärka den ekonomiska förutsebarheten avseende nyproduktion och därigenom skapa förutsättningar för bostadstillväxt. För att fastighetsägare inte ska ta höjd för oförutsedda kostnadsökningar när presumtionshyran förhandlas tillåts viss ändring av presumtionshyran. Ändringen ska vara skälig med hänsyn till den allmänna hyresutvecklingen. Förra året meddelades två hovrättsdomar centrala för skälighetsbedömningen. Sammanfattningsvis får inte presumtionshyran öka med mer än tre fjärdedelar av den allmänna hyresutvecklingens ökning. Att fullt ut anpassa presumtionshyror efter den allmänna hyresutvecklingen och/eller kostnadsändringar är således inte möjligt.

Enligt regeringen har hovrättens avgöranden ställt till med problem i fastighetsägares investeringskalkyler och Hyresgästföreningen anser att parterna bör kunna råda över presumtionshyrorna i större utsträckning. Regeringen framhåller att presumtionshyror behöver kunna ändras i en takt som gör investeringen attraktiv för fastighetsägare och om parterna ges ett större inflytande över presumtionshyror vidgas utrymmet för att individanpassa hyresbostäder. Mot den bakgrunden har regeringen tillsatt en utredning som ska undersöka ytterligare möjligheter till ändring av presumtionshyror samt om tvistlösning avseende dessa frågor bör regleras särskilt (Kommittédirektiv 2023:92). Utredningen ska redovisas i delbetänkande den 2 september 2024.

Kommittédirektivet omfattar även utredningsuppdrag rörande förenkling av privatuthyrning och ersättningsgränsen vid uthyrningsverksamhet. Dessa delar av uppdraget ska slutredovisas den 3 mars 2025.

Kommentar

Vi är glada för att regeringen tar hänsyn till fastighetsbranschens synpunkter och välkomnar utredningen med förhoppning om större ekonomisk förutsebarhet avseende nyproduktion i lagstiftningen.

För mer information om utredningen, vänligen kontakta: Fanny Davidsson, Senior Associate

Mobil: Fanny Davidsson +46 (0)72 373 03 54

Email: fd@realadv.se