Nyheter

Här har vi samlat våra senaste artiklar, pressmeddelanden och nyhetsbrev.

Tillbaka

Nu är det möjligt att hålla bolags- och föreningsstämmor helt digitalt

Från och med den 1 januari 2024 är det möjligt att hålla bolags- och föreningsstämmor helt digitalt. För det krävs dock att möjligheten framgår av bolagsordningen eller stadgarna.

Riksdagen beslutade den 22 november 2023, i enlighet med förslaget som vi tidigare skrivit om, att det från och med den 1 januari 2024 är möjligt att hålla bolags- och föreningsstämmor helt digitalt. Möjligheten gäller för bland annat aktiebolag, bostadsrättsföreningar och ekonomiska föreningar.

Med en digital stämma avses en stämma som hålls helt digitalt, dvs. att det inte finns en fysisk stämmoplats där stämman leds och där aktieägare kan inställa sig. Enligt författningskommentaren till ändringen i aktiebolagslagens (2005:51) 7 kap. 15 § lyfts bland annat följande om teknikneutralitet och teknikproblem, att tänka på vid användningen av digitala stämmor. På samma sätt som en traditionell stämma måste en digital stämma organiseras på ett sådant sätt att alla aktieägare har möjlighet att delta och utöva sina rättigheter enligt lag och bolagsordning. Det måste även finnas lämpliga rutiner för att identifiera deltagarna och för rösträkning. Vad som är lämpliga tekniska lösningar för att genomföra en digital stämma kan skilja sig åt mellan olika bolag, t.ex. beroende på antalet deltagare, behovet av informationssäkerhet och kostnadsaspekter. Vid en digital stämma kan det uppstå tekniska problem som innebär att aktieägare inte lyckas ansluta till den digitala stämman eller stängs ute under stämmans gång. Om sådana problem orsakas av den tekniska lösning som bolaget använder kan det innebära hinder mot att genomföra den digitala stämman. Varje form av tekniskt problem innebär dock inte hinder mot att genomföra stämman. Exempelvis bör tekniska problem som beror på en deltagares utrustning eller internetanslutning inte utgöra hinder mot att stämman genomförs.

Kommentar

Real välkomnar möjligheten att hålla digitala bolags- och föreningsstämmor. Detta erbjuder en modern och flexibel lösning som kan underlätta för många bolag och föreningar. Dock ser vi en utmaning i att gränserna för vem som ansvarar för uppkomna tekniska problem kan vara svåra att dra, vilket kan leda till oenighet kring ansvar vid eventuella störningar. Vidare bör noteras att Kollegiet för svensk bolagsstyrnings uppfattning är att det fysiska mötet mellan bolagsledning och aktieägare utgör en viktig del av den svenska bolagsstyrningsmodellen, och en ny regel om att börsbolag alltid ska hålla fysiska stämmor har därför införts i bolagsstyrningskoden.

Mobil: Patrik Lilieblad: +46 (0)72 588 67 44, Simon Lassa: +46 (0)70 924 63 12

Email: pl@realadv.sesl@realadv.se