Nyheter

Här har vi samlat våra senaste artiklar, pressmeddelanden och nyhetsbrev.

Tillbaka

Boverket har fått i uppdrag att ta fram en vägledning för arbete med exploateringsavtal

I syfte att främja en effektiv och enhetlig samhällsbyggnad i Sverige har regeringen gett Boverket i uppdrag att utveckla en nationell vägledning för arbete med exploateringsavtal.

Initiativet kommer som ett svar på branschens behov av klarhet och stöd för att planera framtida utbyggnadsprojekt. För närvarande råder brist på nationell vägledning för exploateringsavtal, vilket har lett till svårigheter att förutse kraven från kommuner och fördelningen av kostnader.

Regeringens mål är att den kommande vägledningen ska främja en effektiv, tydlig och enhetlig tillämpning av regelverk för exploateringsavtal. Den primära målgruppen för denna vägledning är kommuner, byggherrar, fastighetsägare och myndigheter som är inblandade i exploateringsprojekt kopplade till detaljplanering.

Bristen på nationell vägledning har lett till varierande tolkningar och rutiner på lokal nivå. Kommunerna har ofta olika sätt att förhandla om exploateringsavtal och använder breda principer för vad dessa avtal bör omfatta. Målet är att den nya vägledningen ska tydliggöra vilka åtgärder en byggherre eller fastighetsägare kan bli ålagda att bekosta och hur kostnaderna ska delas mellan olika aktörer.

Den kommande vägledningen kommer att tillämpas vid förhandlingar om avtal för genomförande av detaljplaner och medfinansieringsersättning mellan kommuner och byggherrar eller fastighetsägare när det gäller mark som inte ägs av kommunen. Den kommer dock inte att omfatta avtal mellan kommuner och staten avseende utbyggnad av statlig transportinfrastruktur.

Uppdraget ska vara slutfört och redovisas till Regeringskansliet senast den 30 juni 2024.

Kommentar

Förutsättningarna för när ett exploateringsavtal får tecknas och vilket innehåll ett sådant avtal ska inrymma regleras sedan 2015 översiktligt i plan- och bygglagen (2010:900). Bland annat ska kommuner som avser att ingå exploateringsavtal anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för sådana avtal. Riktlinjerna är till för att alla exploatörer ska kunna konkurrera på lika villkor.

Vi välkomnar dock initiativet att ta fram en nationell vägledning för exploateringsavtal då detta bör ge ökad klarhet och rättvisa i exploateringsprocessen, och underlätta samarbetet mellan de inblandade parterna.

Mobil: Tom Hofset: +46 (0)72 588 19 93, Simon Lassa: +46 (0)70 924 63 12

Email: th@realadv.sesl@realadv.se