Nyheter

Här har vi samlat våra senaste artiklar, pressmeddelanden och nyhetsbrev.

Tillbaka

Utländska direktinvesteringar – granskningssystem kan komma att införas

Förra veckan mottog regeringen betänkandet Granskning av utländska direktinvesteringar (SOU 2021:87), vilket är ett förslag på ett nationellt system för granskning av utländska direktinvesteringar. Förslaget syftar till att staten ska kunna kontrollera uppköp och strategiska förvärv av företag som har betydelse för svenska säkerhetsintressen. Ytterst ska staten kunna förbjuda utländska direktinvesteringar, om det bedöms nödvändigt med hänsyn till Sveriges säkerhet, allmän ordning eller allmän säkerhet.

Förslaget omfattar både investeringar som görs av investerare från tredjeländer och EU-medlemsstater. Även investeringar som görs av investerare från Sverige ska omfattas. Om investeraren är en fysisk person med endast svenskt medborgarskap ska dock anmälan lämnas utan åtgärd, vilket även ska gälla för juridiska personer som ägs eller kontrolleras av en fysisk person med enbart svenskt medborgarskap.

Utgångspunkt i betänkandet är att granskningssystemet ska kunna tillämpas på alla investeringar i svenska företag som bedriver skyddsvärd verksamhet, oavsett juridisk form och att reglerna ska gälla för investeringar i såväl aktiebolag, handelsbolag, enkla bolag, enskild näringsverksamhet, ekonomiska föreningar och stiftelser med säte i Sverige.

Verksamheter som omfattas är bland annat samhällsviktig verksamhet (exempelvis infrastruktur), säkerhetskänslig verksamhet (vilket är detsamma som i säkerhetsskyddslagen), verksamheter rörande råvaruutvinning som är kritiska för Sveriges försörjning och verksamhet som tillverkar krigsmateriel. Investeringar i fast egendom ska dock inte per se omfattas, utan bara i den mån verksamheten där anläggningen eller egendomen finns omfattas av granskningssystemet i övrigt.

Regelverket föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

 

Kommentar

Såsom meddelats i Reals tidigare nyhetsbrev (nummer 2/2020) med anledning av införandet av bestämmelser om överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet i säkerhetsskyddslagen som trädde i kraft den 1 januari i år, är det väntat att ytterligare reglering rörande Sveriges säkerhet införs. Enligt det nu aktuella betänkandet framgår att säkerhetsskyddslagen och det granskningssystem som nu föreslås avseende utländska direktinvesteringar överlappar varandra i viss mån men att de har olika utgångspunkter och delvis olika tillämpningsområden. Inget av regelverken bör därför vara subsidiärt till varandra utan ska gälla parallellt. Det är oklart i vilken utsträckning som investering i fast egendom kommer att omfattas. Förhoppningsvis kommer det att klargöras under den fortsatta lagstiftningsprocessen.

 

För mer information om utredningen, vänligen kontakta:

Fanny Davidsson, biträdande jurist

Mobil: +46 72 373 03 54

Email: fd@realadv.se