Nyheter

Här har vi samlat våra senaste artiklar, pressmeddelanden och nyhetsbrev.

Tillbaka

Krav på klimatdeklarationer för nya byggnader – ny lag träder i kraft vid årsskiftet

Den 1 januari 2022 träder lag (2021:787) om klimatdeklaration för byggnader i kraft. Lagen innebär att byggherren till Boverket ska redovisa den klimatpåverkan som uppstår under uppförandet av byggnader. Inlämnad deklaration kommer att innebära ett krav för att byggherren ska kunna erhålla slutbesked.

Förutom den nya lagen träder även en förordning samt en föreskrift från Boverket i kraft. Syftet med det nya regelverket är att minska klimatpåverkan när byggnader uppförs. En klimatdeklaration ska omfatta uppgifter rörande uttag av råvaror och tillverkning i produktskedet, bygg- och installationsprocessen i byggproduktionsskedet samt transporter i de båda skedena.

Kraven gäller nya bygglovspliktiga byggnader där bygglovsansökan lämnats in den 1 januari 2022 eller senare. För att kunna erhålla slutbesked enligt plan- och bygglagen kommer byggherren behöva visa att en klimatdeklaration har lämnats in. Någon exakt tidpunkt för när deklarationen ska göras och lämnas finns inte, men utan inlämnad klimatdeklaration kommer kommunen inte att kunna meddela slutbesked utan endast ett interimistiskt slutbesked.

Vissa byggnader är undantagna från de nya kraven, bland annat byggnader som har tidsbegränsade bygglov och som är avsedda att användas i högst två år, byggnader för industri- eller verkstadsändamål, ekonomibyggnader för jordbruk eller skogsbruk samt byggnader som inte har en större bruttoarea än 100 kvadratmeter. Vad gäller undantaget för industri- eller verkstadsändamål gäller det även lagerbyggnader som används för industri- eller verkstadsändamål. Det finns dock i dagsläget inte något generellt undantag för lagerbyggnader utan om lagerbyggnader berörs av kraven beror på lagerbyggnadens ändamål.

Vidare finns det inte något gränsvärde för den högsta tillåtna klimatpåverkan, men eventuellt kommer ett gränsvärde att införas längre fram. Boverket har föreslagit till regeringen att gränsvärden ska införas år 2027.

Kommentar

Det är troligt att ytterligare krav kommer att införas rörande klimatdeklarationer. Exempelvis har Boverket föreslagit att fler skeden av byggnadens livscykel ska omfattas, exempelvis driftsfasen. Det är även troligt att gränsvärden kommer att införas, inte minst som ett led i att uppnå de nationella klimatmålen 2045.

 

För mer information om de nya kraven, vänligen kontakta:

Fanny Davidsson, biträdande jurist

Mobil: +46 72 373 03 54

Email: fd@realadv.se