Nyheter

Här har vi samlat våra senaste artiklar, pressmeddelanden och nyhetsbrev.

Tillbaka

Behöver en hyresgäst betala hyra trots att hyresvärden inte fått slutbesked?

En hyresvärd genomförde renovering av en bostadslägenhet, vilket medförde att hyresgästen tillfälligt behövde flytta från lägenheten. Parterna var överens om att hyresgästen inte skulle betala någon hyra under tiden som renoveringsarbetena pågick. När hyresvärden ansåg att renoveringsarbetena var färdiga, men innan hyresvärden hade erhållit slutbesked för arbetena menade hyresvärden att hyresgästen kunde flytta tillbaka till lägenheten och att hyresgästen därmed skulle erlägga hyra. Detta motsatte sig hyresgästen med invändningen att ett byggnadsverk enligt plan- och bygglagen inte får tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked innan slutbesked erhållits. Hovrätten gick på hyresgästens linje och fann att hyresgästen inte var skyldig att betala hyra. Högsta domstolen meddelade den 27 september 2021 i mål nr T 3531‑21 prövningstillstånd i frågan.

Tingsrätten fann att lägenheten inte haft sådana brister att hyresgästen varit förhindrade att flytta tillbaka till lägenheten med anledning av att slutbesked inte ännu meddelats. Hyresgästen hade således varit skyldig att betala hyra. Enligt tingsrätten var det hyresvärden som skulle drabbas av en eventuell sanktion vid överträdelse av bestämmelserna i plan- och bygglagen. Hovrätten fann, till skillnad från tingsrätten, att användningsförbudet i plan- och bygglagen även omfattar hyresgästen. Med hänsyn till det offentligrättsliga förbudet ansåg hovrätten att hyresgästen inte var skyldig att betala hyra innan slutbesked erhållits och upphävde därför tingsrättens dom.

 

För mer information om prövningstillståndet, vänligen kontakta:

Fanny Davidsson, biträdande jurist

Mobil: +46 72 373 03 54

Email: fd@realadv.se