Nyheter

Här har vi samlat våra senaste artiklar, pressmeddelanden och nyhetsbrev.

Tillbaka

Högsta domstolens avgörande rörande ogiltighet av förhandsavtal

I nyhetsbrev nummer 2/2020 uppmärksammades att Högsta domstolen hade meddelat prövningstillstånd avseende huruvida ett förhandsavtal, där tidpunkten för upplåtelsen angivits som preliminär och med ett intervall om sex månader, uppfyllt formkravet enligt bostadsrättslagen. Frågan aktualiseras då det framgår av bostadsrättslagen att ett av formkraven för att ett förhandsavtal om upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt ska vara giltigt är att det i avtalet anges en beräknad tidpunkt för upplåtelsen. Högsta domstolen har den 31 mars 2021 i mål T 5018-20 prövat frågan och fann att omständigheten att den beräknade tidpunkten anges som ett intervall inte bör resultera i att avtalet blir ogiltigt.

Beräknad tidpunkt för upplåtelsen är ett formkrav för förhandsavtal, då förhandstecknaren har en rätt att efter uppsägning frånträda avtalet om upplåtelsen inte sker inom skälig tid efter den beräknade tidpunkten för upplåtelsen om detta orsakas genom föreningens försummelse. Syftet med formkravet är således att tidpunkten påverkar förhandstecknarens möjlighet att frånträda avtalet till följd av dröjsmål. Den omständigheten att den beräknade tidpunkten för upplåtelsen utgörs av ett intervall medför inte att avtalet blir ogiltigt. Istället bedöms tidpunkten för när förhandstecknaren kan säga upp avtalet till följd av dröjsmål utifrån den tidpunkt som avslutar intervallet. Således upprätthålls lagstiftarens syfte med formkravet.

För mer information om det aktuella avgörandet, vänligen kontakta:

Fanny Davidsson, Biträdande jurist
Mobil: +46 72 373 03 54
Email: fd@realadv.se