Nyheter

Här har vi samlat våra senaste artiklar, pressmeddelanden och nyhetsbrev.

Tillbaka

Högsta domstolen har prövat innebörden av begreppet ”penninglån” i aktiebolagslagen

I dom meddelad av Högsta domstolen den 3 juni 2021 i mål B 1997-20 prövade domstolen om brott mot låneförbudet i 21 kap aktiebolagslagen hade begåtts då en utbetalning från ett aktiebolag till en aktieägare hade betecknats som ”utdelning” men inte hade beslutats på det sätt som gäller för vinstutdelningar. Frågan i HD var om utbetalningen istället utgjorde ett penninglån i aktiebolagslagens mening. Mot bakgrund av att det inte var avsett att beloppet skulle återbetalas fann domstolen att det inte var fråga om ett förbjudet penninglån, även om utbetalningen inte utgjorde en laglig vinstutdelning.

Bolaget hade en skuld till majoritetsägaren som återbetalades till denne tillsammans med 1 000 000 kronor i ”extra utdelning”. Det fattades inget formellt beslut om utdelning i samband med utbetalningen och minoritetsägaren blev inte tillfrågad. Aktieägaren åtalades sedermera för brott mot låneförbudet i 21 kap aktiebolagslagen, varpå HD ställdes inför frågan vad som utgör ”penninglån” i aktiebolagslagens mening.

Mot bakgrund av att låneförbudet är straffsanktionerat pekade HD på att det finns anledning att tolka begreppet ”penninglån” restriktivt. Om det exempelvis står klart att någon återbetalning eller avräkning inte varit förutsatt, kan transaktionen inte bedömas som ett penninglån i lagens mening. Även om en transaktion inte har betecknats som ett lån kan det dock ändå vara att anse som ett penninglån i aktiebolagslagens mening, om omständigheterna tyder på att det är ett förtäckt lån. Enligt HD framgick det av handlingarna i målet att utbetalningen betecknats som ”extra utdelning” och att inget antydde att beloppet skulle återbetalas. HD framförde även att bolagets ekonomiska situation spelar in på bedömningen angående huruvida det utbetalade beloppet ska anses utgöra ett otillåtet lån. I det aktuella fallet fanns det möjlighet för bolaget att dela ut det utbetalade beloppet. Av omständigheterna i fallet kom domstolen därför till slutsatsen att det inte var fråga om ett förbjudet penninglån.

För mer information om det aktuella avgörandet, vänligen kontakta:

Fanny Davidsson, Biträdande jurist
Mobil: +46 72 373 03 54
Email: fd@realadv.se