Nyheter

Här har vi samlat våra senaste artiklar, pressmeddelanden och nyhetsbrev.

Tillbaka

Bolag har inte rätt till skadestånd för aktier som förverkats och blivit ogiltiga till följd av utebliven betalning

Ett aktiebolag ansågs av Högsta domstolen, i dom meddelad den 16 juni 2021 i mål T 3332 20, inte ha rätt till skadestånd när en person som tecknat och tilldelats aktier i en nyemission inte hade betalat för aktierna som därefter förklarats förverkade och blivit ogiltiga.

När ett bolag genomförde en nyemission inför börsnotering anmälde en person sig för teckning av aktier. Han betalade dock inte för aktierna och bolaget förklarade hans rätt till aktierna förverkad vilket ledde till att aktierna blev ogiltiga. Bolaget väckte sedermera talan mot personen och yrkade att han skulle förpliktas att utge skadestånd till bolaget med ett belopp motsvarande teckningsåtagandet. HD konstaterade att det i 1975 års aktiebolagslag fanns en bestämmelse om en schabloniserad ersättning för det fall att en aktie förverkats och inte övertagits av annan mot full ersättning. I förarbetena till den nuvarande aktiebolagslagen uttalade sig Aktiebolagskommittén om att denna bestämmelse aldrig hade tillämpats och att regelns påverkan på aktietecknarnas betalningsvilja förmodades vara obetydlig.

Lagstiftaren valde därför att inte införa någon sådan ersättningsregel i den nya lagstiftningen. Av lagstiftningshistoriken menade HD att det framgår att, medan andra lösningar kunde ha valts såsom en skadeståndsregel, lagstiftaren medvetet har valt att inte införa bestämmelsen om en ersättning vid förverkade aktier. Domstolens slutsats blev därmed att det inte finns någon rätt till skadestånd för aktiebolag när aktier vid nyemission förverkas och blir ogiltiga till följd av att den som har tecknat och tilldelats aktier inte betalar dessa.

För mer information om det aktuella avgörandet, vänligen kontakta:

Fanny Davidsson, Biträdande jurist
Mobil: +46 72 373 03 54
Email: fd@realadv.se