Nyheter

Här har vi samlat våra senaste artiklar, pressmeddelanden och nyhetsbrev.

Tillbaka

Beställare skadeståndsskyldig på grund av obefogad hävning

Beställaren hävde ett entreprenadavtal på grund av entreprenörens försening med färdigställandet. Svea hovrätt fann i dom den 27 januari 2021 i mål T 872-19 att beställarens hävning var oberättigad och oaktsam och att beställaren därför var skadeståndsskyldig gentemot entreprenören.

Till följd av en uppkommen tvist rörande hur lång tidsförlängning entreprenören hade rätt till, där entreprenören hade begärt avsevärt längre tid än vad parterna var ense om, hävde beställaren avtalet på grund av förseningen. Frågan om vilken tidsförlängning som entreprenören var berättigad till var inte klarlagd parterna emellan. Hovrätten ansåg dock att det stod klart för bägge parter att rätt till viss tidsförlängning förelåg och att beställaren inte hade tagit initiativ till förhandling mellan parterna i frågan om tidsförlängning. Vidare hade inte beställaren visat att de genom hävningen av avtalet kom att slutföra arbetena tidigare än den tid för färdigställande som entreprenören hade rätt till och att det heller inte var visat att beställaren hade fog för att anta att så skulle bli fallet. På grund av de oklarheter som rått beträffande dessa förhållanden ansågs beställarens hävning vara oaktsam. I det förevarande fallet fann domstolen att hävningen var ett tillräckligt klart avtalsbrott för att kunna läggas till grund för ett skadeståndsanspråk. Entreprenören var således berättigad till skadestånd.

Kommentar

Avgörandet visar att en hävning av ett entreprenadavtal alltid bör föregås av en noggrann analys av om hävningsförutsättningarna är uppfyllda. En oberättigad hävning kan, som framgår av hovrättsavgörandet, medföra skyldighet att utge ett kännbart skadestånd till motparten.

För mer information om det aktuella avgörandet, vänligen kontakta:

Tom Hofset, Partner
Mobil: +46 72 588 19 93
Email: th@realadv.se