Nyheter

Här har vi samlat våra senaste artiklar, pressmeddelanden och nyhetsbrev.

Tillbaka

EU-parlamentet säger ja till krav på solpaneler på alla nya byggnader

Den 7 december 2023 nådde det Europeiska rådet och parlamentet en preliminär politisk överenskommelse om ett förslag till översyn av direktivet om byggnaders energiprestanda. Nya och mer ambitiösa krav på energiprestanda för nya och renoverade byggnader i EU fastställs i det reviderade direktivet där medlemsländerna uppmanas att renovera sitt byggnadsbestånd.

Huvudmålen för översynen är att alla nya byggnader ska vara nollutsläppsbyggnader senast år 2030 och att befintliga byggnader bör omvandlas till nollutsläppsbyggnader senast år 2050. Förslaget har sin bakgrund i det så kallade 55%-paketet, som är en uppsättning förslag till översyn av klimat-, energi- och transportrelaterad lagstiftning och till nya lagstiftningsinitiativ för att anpassa unionsrätten till EU:s klimatmål att minska EU:s utsläpp med minst 55 % fram till 2030.

Bakgrund

I juni 2019 antog det Europeiska rådet en ny strategisk agenda för 2019–2024 där ett av huvudmålen var att bygga ett klimatneutralt, rättvist och socialt Europa. Två år därefter, i juni 2021, antogs Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1119 av den 30 juni 2021 om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förordningarna (EG) nr 401/2009 och (EU) 2018/1999 (europeisk klimatlag), som gör uppnåendet av EU:s klimatmål att minska EU:s utsläpp med minst 55 % fram till 2030 till en rättslig skyldighet. Mot bakgrund av klimatmålet och 55 %-paketet har det Europeiska rådet och parlamentet kommit överens om en översyn av direktivet om byggnaders energiprestanda.

55 %-paketet: Grönare byggnader i EU

Så mycket som 75 procent av EU:s växthusgasutsläpp kommer från energianvändning och energiproduktion och en av de största energiförbrukarna i Europa är byggnadssektorn, som står för mer än en tredjedel av EU:s utsläpp av växthusgaser.

För att uppnå klimatnaturalitet senast 2050 är det enligt förslaget avgörande att minska dessa utsläpp, antingen genom ökad energieffektivitet eller minskad energiförbrukning. Syftet med översynen av direktivet om byggnaders energiprestanda är att bidra till att göra byggnaderna i EU mer energieffektiva.

Av förslaget framgår bland annat följande ändringar i förhållande till byggnaders energiprestanda:

  • 2028 måste alla nya byggnader som ägs av offentliga organ vara nollutsläppsbyggnader,
  • 2030 måste alla nya byggnader vara nollutsläppsbyggnader, och
  • 2030 måste alla befintliga byggnader som inte är avsedda för bostäder ha en energiförbrukning som är lägre än 16 % av de byggnader som presterar sämst och senast 2033 lägre än 26 % av de byggnader som presterar sämst.

De föreslagna kraven syftar till att bidra till en lägre energianvändning för byggnader. En lägre energianvändning och mer grön energi ska leda till färre utsläpp. Förslaget innehåller därför även ändringar för mer grön energi.

En av dessa ändringar är att solenergiinstallationer måste installeras, om det är tekniskt lämpligt och ekonomiskt och funktionellt görbart, på:

  • 2027 – alla nya offentliga byggnader och byggnader som inte är avsedda för bostäder med en användbar golvyta på över 250 kvm,
  • 2028 – alla befintliga offentliga byggnader och byggnader som inte är avsedda för bostäder med en användbar golvyta på över 2 000 kvm samt alla befintliga byggnader som inte är avsedda för bostäder med en användbar golvyta på över 500 kvm som genomgår en åtgärd som kräver ett relevant administrativt tillstånd,
  • 2029 – alla befintliga offentliga byggnader och byggnader som inte är avsedda för bostäder på över 750 kvm,
  • 2030 – alla nya bostadshus och alla nya bilparkeringar under tak bredvid byggnaderna, och
  • 2031 – alla befintliga offentliga byggnader med en användbar golvyta på över 250 kvm.

Även utökade krav på fastighetsägare att installera laddstolpar och förbereda för nya uttag för elbilar föreslås.

Kommentar

Generellt innebär direktivet en skärpning för fastighetssektorn, men även troligen ett utökat samarbete mellan fastighetsägare och energiföretag. Kraven på solenergiinstallationer och laddstolpar ställer i sin tur ökade krav på elnätsbolagen och elnätet, som, enligt Svenskt Näringsliv, har ett enormt investeringsbehov. För att möjliggöra investeringarna så behövs emellertid tillståndsreformer och långsiktiga regleringar så att klimatmålen kan uppnås givet den byggtakt och de tillståndstider som elnätsutbyggnad förknippas med idag.

Överenskommelsen kommer härnäst att läggas fram för EU-ländernas företrädare i rådet och för parlamentet för godkännande. Det återstår att se hur de nya kraven i slutändan kommer att formuleras.

Mobil: Tom Hofset: +46 (0)72 588 19 93, Dione Shabo +46 (0)72 588 25 25.

Email: th@realadv.se, ds@realadv.se