Nyheter

Här har vi samlat våra senaste artiklar, pressmeddelanden och nyhetsbrev.

Tillbaka

Riksdagen har sagt ja till ändringar i jordförvärvslagen

Riksdagen röstade i början av mars ja till förslaget om ändringar i jordförvärvslagen (1979:230). Ändringarna, som träder i kraft den 15 april 2023, medför att definitionen av lantbruksegendom utvidgas till att inte endast omfatta fast egendom som är taxerad som lantbruksenhet utan även fast egendom som har ombildats eller nybildats för jordbruk- eller skogsändamål.

Såsom vi uppmärksammade i vår tidigare artikel har det varit möjligt att bolagisera lantbruksegendom avsedd för jordbruk eller skogsbruksmark genom att fastighetsreglera marken till en fastighet med en annan typkod (exempelvis småhusenhet) och därefter överföra marken till ett bolag. Eftersom fastigheten som marken överförs till vid förvärvet varit taxerad som småhusenhet har förvärvstillstånd inte krävts. Den snäva definitionen av lantbruksegendom har således möjliggjort att juridiska personer har kunnat förvärva skog från fysiska personer utan att förvärvstillstånd har krävts. Genom den nya lagändringen där definitionen av lantbruksegendom utvidgas, täpps denna möjlighet till och det är inte längre möjligt för juridiska personer att göra sådana förvärv utan att samtidigt behöva avstå annan lantbruksegendom.

Kommentar

Det var väntat att riksdagen skulle rösta igenom ändringarna. Till skillnad från tillståndsfriheten vid testamentariska förvärv som undantagits då det uttryckligen i förarbeten motiverats med att sådana inskränkningar behöver utredas i samband med en översyn av arvslagstiftningen, framgår det inte av förarbetena varför jordförvärvslagen tillståndsplikt gäller egendom med en viss taxeringsbeteckning. Av förarbetena till den nu aktuella lagändringen framgår att det ovan beskrivna tillvägagångssättet har tillämpats just för att kringgå syftet med reglerna om förvärvstillstånd. Det utgör en lucka i lagen som är motiverad att täppas igen. Det återstår att se om möjligheten för juridiska personer att förvärva lantbruksegendom genom testamente också kommer att inskränkas. Det kommer dock att med största sannolikt ta längre tid då det kräver större förändringar i lagstiftningen och mer utredning är nödvändigt.

För mer information om avgörandet, vänligen kontakta: Fanny Davidsson, Senior Associate

Mobil: +46 (0)72 373 03 54

Email: fd@realadv.se