Nyheter

Här har vi samlat våra senaste artiklar, pressmeddelanden och nyhetsbrev.

Tillbaka

Strikt skadeståndsansvar vid borrning för bergvärme

Högsta domstolen (HD) avgjorde den 26 april 2022 ett mål (T 3193-21) avseende skadeståndsersättning för skador som uppstått till följd av tryckförändringar i marken i samband med borrning för bergvärme. Omständigheterna var sådana att ett företag hade borrat för bergvärme vilket ledde till tryck i ett äldre borrhål och jord samt lera sprutades ut och skadade grannfastighetens fasad och en grill på fastigheten. Frågan som HD hade att pröva var huruvida detta ska anses utgöra ”annan liknande störning” för vilket det blir en ersättningsgill skada enligt 32 kap. miljöbalken.

Skador som orsakas av verksamhet på en fastighet ska ersättas enligt miljöbalkens 32 kapitel. Det rör sig bland annat om skador såsom ändring av grundvattennivån, markföroreningar, buller eller andra liknande störningar. Vad som anses utgöra ”andra liknande störningar” är i dag inte helt klarlagt men ska i vart fall röra sig om företeelser som utgår från en verksamhet och inverkar skadligt på omgivningen.

Ansvaret för sådana skador är strikt, det vill säga oberoende av vårdslöshet. Det förutsätts dock att den störning som har orsakat skadan inte skäligen bör tålas med hänsyn till förhållandena på orten eller dess allmänna förekomst under jämförliga förhållanden för att skadestånd ska bli aktuellt.

Med anledning av att borrning för bergvärme utgör miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken och att de tryckförändringar som hade inträffat påminde om de andra störningarna som anges i lagen samt att tryckförändringarna var något man får ”räkna med i verksamheten”, menade HD att den nu aktuella skadan utgör en sådan ”annan liknande störning” som lagen föreskriver. Vidare konstaterade HD att förekomsten av äldre borrhål inte var så ovanligt att de uppkomna skadorna inte kan anses ha varit en påräknelig följd av borrverksamheten. Därutöver var omständigheterna i målet inte heller sådana att störningen skäligen bör tålas.

Mot bakgrund av detta kom HD fram till att strikt skadeståndsansvar gäller för skadan i fråga eftersom skadan utgjorde en annan liknande störning i enlighet med 32 kap. miljöbalken

Kommentar:

HD:s dom är kortfattad och tydliggör inte i önskvärd grad vilka omständigheter som ska beaktas för att en störning ska falla inom ”annan liknande störning” och därmed leda till skadeståndsskyldighet. HD verkar ha lagt stor vikt vid att den aktuella störningen ”påminner” om de övriga, mer preciserade, störningarna i 32 kap. 3 § miljöbalken. Klart är i vart fall att borrning för bergvärme typiskt sett bör omfattas av strikt skadeståndsansvar.

För mer information om avgörandet, vänligen kontakta:

Emelie Bergman, Associate

Mobil: +46 (0)72 588 90 99

Email: eb@realadv.se