Nyheter

Här har vi samlat våra senaste artiklar, pressmeddelanden och nyhetsbrev.

Tillbaka

Ny föreslagen lagstiftning avseende stämpelskatt

Lantmäteriet presenterade den 31 mars 2022 en utredning om huruvida det finns förutsättningar att införa en generell stämpelskatteplikt för förvärv av fast egendom genom fastighetsbildning.

I dag betalas inte stämpelskatt för förvärv av fast egendom om det sker (i) genom köp enligt jordabalken och åtföljs av fastighetsbildning (sammanläggning), (ii) förvärv genom fastighetsreglering och (iii) förvärv genom klyvning. Detta eftersom det normalt inte söks lagfart för dessa typer av förvärv, vilket är den händelse som utlöser stämpelskatteskyldigheten.

När fast egendom förvärvas genom att mark regleras in i en befintlig fastighet som förvärvaren redan har lagfart för uppkommer inte stämpelskatteskyldighet eftersom någon lagfartsansökan inte sker. Lantmäteriets förslag innebär att förvärv genom detta förfarande ska stämpelbeskattas när uppgifter om fastighetsbildningen förs in i fastighetsregistret. Beräkningen av stämpelskatten ska ske på samma sätt som om en lagfartsansökan inkommit vilket är en viss procent på fastighetens taxeringsvärde eller om taxeringsvärde saknas, en viss procent på det Lantmäteriet bedömer vara fastighetens marknadsvärde, se 9 § stämpelskattelagen (1984:404).

I fråga om fastighetsregleringsförvärv innebär det nya förslaget att en schabloniserad beräkning av avstående fastighets marknadsvärdesminskning till följd av fastighetsregleringen ska ligga till grund för stämpelskatten. Värdet ska bedömas med ledning av sakkunnigintyg eller annan utredning. Stämpelskatten ska dock begränsas till att endast värden överstigande 1 000 000 kronor för privatpersoner och, för juridiska personer, värden överstigande 350 000 kronor ska beskattas.

Vad avser fastighetsförvärv genom klyvning ska stämpelskatten beräknas på värdet av den förvärvade egendomen. Den förvärvade egendomen utgör skillnaden mellan ägarandelen i den ursprungliga fastigheten och ägarandelen i klyvningslotten. På så sätt finner man värdet av den mark som har tillkommit ägaren av klyvningslotten och som utgör det skattepliktiga förvärvet.

Det värde som skatten ska beräknas föreslår Lantmäteriet ska vara marknadsvärdet av den andel av klyvningslotten som har förvärvats. Stämpelskatten ska dock även här begränsas till att endast värden överstigande 1 000 000 kronor för privatpersoner och, för juridiska personer, värden överstigande 350 000 kronor ska beskattas.

Lantmäteriet föreslår att reglerna träder i kraft om ett år.

Kommentar: Detta förslag syftar till att täppa igen möjligheten till stämpelskattefria förvärv. Att förslaget kommer var ganska väntat då vi förstår att stämpelskattens betydelse för staten ökat med åren. Det blir intressant att följa utvecklingen och om detta förslag träder i kraft.

För mer information om Lantmäteriets förslag, vänligen kontakta:

Mikael Laag, Partner

Mobil: +46 (0)72 550 67 42

Email: ml@realadv.se