Nyheter

Här har vi samlat våra senaste artiklar, pressmeddelanden och nyhetsbrev.

Tillbaka

Förfaller hyresgästens rätt till ersättning om denne avflyttar trots ogiltig uppsägning?

En hyresvärd har vid uppsägning inte lämnat underrättelse om att lokalhyresgästen inom två månader från uppsägningen måste hänskjuta tvisten till hyres-nämnden för medling för att behålla sin rätt att kräva ersättning. Tvisten hänsköts inte till hyresnämnden och hyresgästen flyttade från lokalen varefter denne väckte talan om ersättning. Hyresgästens rätt till ersättning har inte ansetts förfallen.

Hyresvärden hade i aktuellt fall (mål nr T 459-21) sagt upp hyresgästen för avflyttning. Uppsägningshandlingen saknade dock underrättelse om att hyresgästen kan hänskjuta tvisten till hyresnämnden för medling för det fall hyresgästen inte går med på att flytta utan ersättning. Hyresgästen avflyttade från lokalen och hänsköt inte tvisten till hyresnämnden. Drygt ett halvår senare väckte hyresgästen talan mot hyresvärden och yrkade att bolaget skulle betala ersättning till honom till följd av uppsägningen. Hyresvärden bestred hyresgästens yrkanden och gjorde bland annat gällande att hyresgästens rätt till ersättning hade förfallit eftersom denne flyttat från lokalen och inte hänskjutit tvisten till hyresnämnden. Den fråga som Högsta domstolen (HD) hade att ta ställning till var om hyresgästens rätt till ersättning hade förfallit på grund av att hyresgästen hade avflyttat samt underlåtit att hänskjuta tvisten trots att uppsägningen inte uppfyllde formkravet avseende underrättelse.

HD konstaterade att en brist i uppsägningen inte kan repareras i efterhand genom komplettering från hyresvärdens sida och inte heller genom att hyresgästen hänskjuter tvisten till hyresnämnden. Formkraven är dock uppställda i hyresgästens intresse och hyresgästen har därmed en valmöjlighet att göra gällande ogiltigheten eller inte. Hyresgästen kan således ta fasta på uppsägningen och genom att flytta från lokalen få förhållandet att upphöra. HD anförde dock att hyresvärden inte kan åberopa egna brister i uppfyllandet av formkravet till sin fördel och hyresvärden kan således inte, när uppsägningen saknar underrättelse, till befrielse för ersättningsskyldighet åberopa att hyresgästen inte hänskjutit tvisten eller att denne avflyttat. I dessa fall kvarstår således hyresgästens rätt till ersättning.

Kommentar:

HD har än en gång återkommit till att formkraven för hyresvärdens uppsägning är uteslutande i hyresgästens intresse. En hyresvärd som vidtar en uppsägning utan att iaktta de i jordabalken uppställda formkraven, kan således inte åberopa denna underlåtenhet till sin fördel.

För mer information om avgörandet, vänligen kontakta:

Julia Westling, Counsel

Mobil: +46 (0)72 588 35 22

Email: jw@realadv.se