Nyheter

Här har vi samlat våra senaste artiklar, pressmeddelanden och nyhetsbrev.

Tillbaka

Har en säljare efter undertecknande men innan tillträde skett rätt att säga upp arrendeavtal?

En säljare av en fastighet sa upp ett arrendeavtal efter att köpeavtal ingåtts avseende en del av fastigheten som berördes av arrendet, men innan köparen hade tillträtt. Arrendatorn gjorde gällande att arrendeavtalet sagts upp av fel part och att uppsägningen därför var ogiltig. Högsta domstolen meddelade den 27 oktober 2020 i mål nr Ö 2604-20 prövningstillstånd i frågan.

Enligt ett köpekontrakt överlät en säljare en del av en fastighet till en köpare. Köpekontraktet var villkorat av lagakraftvunnen fastighetsbildning och tillträde samt utfärdande av köpebrev skulle ske när fastighetsbildning avseende markområdet hade vunnit laga kraft. Markområdet som överläts, var utarrenderat i enlighet med ett avtal om anläggningsarrende. Efter att köpekontraktet hade ingåtts men innan tillträde och fastighetsbildning hade ägt rum, sa säljaren upp arrendeavtalet. Hovrätten konstaterade att äganderätten till en fastighet övergår till köparen när parterna har tecknat köpekontrakt som uppfyller jordabalkens formkrav. Köparen är därmed behörig att rättsligt förfoga över fastigheten, vilket gäller även om kontraktet innehåller villkor om att köpebrev ska upprättas och att äganderätten först övergår till köparen på tillträdesdagen. Att köpekontraktet var villkorat av lagakraftvunnen fastighetsbildning ändrar inte köparens behörighet. Säljaren hade därför enligt hovrätten inte behörighet att säga upp arrendeavtalet och uppsägningen var därför ogiltig.

Fanny Davidsson, biträdande jurist
Mobil: +46 72 373 03 54
Email: fd@realadv.se