Nyheter

Här har vi samlat våra senaste artiklar, pressmeddelanden och nyhetsbrev.

Tillbaka

Ändringar i säkerhetsskyddslagen träder i kraft – aktier i ett fastighetsägande bolag kan komma att träffas av de nya reglerna

Den 1 januari 2021 träder ändringar i säkerhetsskyddslagen (2018:585) i kraft. Ändringarna avser – i enlighet med lagrådsremissen som meddelats i Reals tidigare nyhetsbrev – överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet och viss egendom, dock inte fast egendom. Indirekta överlåtelser av fastigheter, det vill säga genom att aktier i ett fastighetsägande bolag överlåts, kan dock komma att bli föremål för de nya reglerna.

Ändringarna omfattar i korthet överlåtelser av aktier (med undantag för aktier i ett svenskt publikt aktiebolag) i ett företag som driver säkerhetskänslig verksamhet, en rörelse som driver säkerhetskänslig verksamhet eller egendom som används i säkerhetskänslig verksamhet. Innan en sådan överlåtelse initieras ska säljaren genomföra en särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsbedömning. Om lämplighetsbedömningen visar att överlåtelsen är olämplig ur ett säkerhetsperspektiv ska säljaren avstå från att initiera överlåtelsen. Visar bedömningen att överlåtelsen inte är olämplig ska samråd med samrådsmyndighet ske. Samrådsmyndigheten kan ytterst besluta att överlåtelsen inte får genomföras. Om överlåtelsen inte får genomföras har verksamhetsutövaren inte rätt till någon ersättning för den rådighetsinskränkning som beslutet innebär. Säljs en verksamhet eller egendom i strid med förbudet är överlåtelsen ogiltig. En verksamhet är säkerhetskänslig om den är av betydelse för Sveriges säkerhet eller omfattas av ett internationellt åtagande om säkerhetsskydd som är förpliktande för Sverige.

Skyldigheterna gäller inte om egendomen som ska överlåtas är en fastighet eller ett tillbehör till en fastighet som exempelvis en byggnad. Skyldigheterna omfattar inte heller fast egendom som ingår i en verksamhet som ska överlåtas. Skälet att direkta överlåtelse av fastigheter undantas är att det anses krävas ytterligare utredning och överväganden. Regeringen avser att återkomma i denna del.

Kommentar

En stor osäkerhetsfaktor med den nya lagändringen är att det inte i propositionen närmare definieras vilken typ av verksamhet eller egendom som är att anse ha betydelse för Sveriges säkerhet. Skälet till detta är att bedömningen av vad som anses ha betydelse för Sveriges säkerhet kommer att behöva förändras över tid i takt med den teknologiska och säkerhetspolitiska utvecklingen. Exempel på verksamheter som kan komma att påverkas anges bland annat kunna vara flygplatser, energianläggningar och informationssystem för elektronisk kommunikation, energi- och dricksvattenförsörjning samt sjukvård.

Direkta överlåtelser av fast egendom är undantagna, men överlåtelser som sker genom att aktier i ett fastighetsägande bolag överlåts kan dock komma att träffas av de nya reglerna. Det är inte entydigt men propositionen tyder på att om ett fastighetsägande bolag anses bedriva säkerhetskänslig verksamhet kan reglerna aktualiseras. För aktörer i fastighetsbranschen kommer detta ställa krav på att aktörer håller sig uppdaterade om vilka verksamheter/egendom som kan tänkas omfattas och att man vid överlåtelser av aktier i ett fastighetsägande bolag (och framöver troligtvis även direkta överlåtelser av fastigheter) måste bedöma om det bedrivs säkerhetskänslig verksamhet på fastigheten (exempelvis av en hyresgäst) eller om fastighetens lokalisering i sig är säkerhetskänslig och därefter vidta relevanta åtgärder. Det är även troligt att ytterligare reglering på området kommer att ske, då regeringen avser återkomma i frågan om överlåtelser av fast egendom. Det pågår även för närvarande en utredning om införande av kontroll av utländska direktinvesteringar, vilken ska presenteras senast i november 2021 (så kallad Direktinvesteringsutredningen) samt en utredning avseende extra känsliga fastigheter (så kallad Totalförsvarsutredningen), där ett kontrollsystem vid överlåtelser och upplåtelser av utpekad egendom som är av väsentligt intresse för totalförsvaret utreds. Remissförfarandet avseende Totalförsvarsutredningen har avslutats, men någon lagrådsremiss har inte ännu lämnats.

För mer information om lagändringen, vänligen kontakta:

Fanny Davidsson, biträdande jurist
Mobil: +46 72 373 03 54
Email: fd@realadv.se