Nyheter

Här har vi samlat våra senaste artiklar, pressmeddelanden och nyhetsbrev.

Tillbaka

Fastighetsägare får överklaga upphävande av detaljplan

Högsta domstolen har i ett aktuellt avgörande klargjort att fastighetsägare, vars möjlighet att använda sin mark beror av att detaljplanen består, har rätt att överklaga ett beslut om att ändra eller upphäva en detaljplan. Avgörandet är av intresse då den ändrar den tidigare rådande uppfattningen att det endast är kommuner som har klagorätt vid upphävande av detaljplaner.

I aktuellt fall hade kommunen beslutat om att anta en detaljplan som skulle medföra att en fastighetsägare erhöll byggrätter för studentbostäder invid ett campus. Detaljplanen upphävdes av mark-och miljödomstolen. Fastighetsägaren överklagade beslutet att upphäva detaljplanen till Mark- och miljööverdomstolen som avvisade fastighetsägarens överklagande med hänvisning till att denne ansågs sakna klagorätt. Fastighetsägaren överklagade till Högsta domstolen (HD) som valde att pröva frågan om fastighetsägares rätt att överklaga beslutet om att upphäva detaljplanen.

HD konstaterar i sin dom att vid planärenden har en person som huvudregel klagorätt om beslutet rör personen och beslutet gått denne emot. Vad gäller detaljplaner så konstaterar HD att dessa gäller till dess de ändras eller upphävs. En fastighetsägare som getts en byggrätt genom planen i princip kan räkna med att få bygglov, och om en ändring eller upphävande av en detaljplan sker innan genomförandetiden gått ut blir kommunen ersättningsskyldig gentemot fastighetsägaren. Kommunen kan inte heller själv upphäva eller ändra ett detaljplanebeslut även om beslutet ännu inte har fått laga kraft. Detta är ägnat att leda till att berörda fastighetsägare ska kunna inrätta sig efter detaljplanen och de rättigheter planen ger. HD menar mot denna bakgrund, att ett detaljplanebeslut kan ge en fastighetsägare, vars möjlighet att använda sin mark beror av att planen består, ett sådant skyddsvärt intresse att markägaren ska kunna överklaga en domstols avgörande som innebär att planen ändras eller upphävs.

Kommentar:

Högsta domstolens dom innebär, till skillnad från tidigare rådande praxis, att en fastighetsägare som har givits en byggrätt eller dylikt enligt en detaljplan framöver kommer kunna ha rätt att överklaga en dom där detaljplanen upphävts. Avgörandet får anses innebära en välkommen utveckling av fastighetsägares förutsättningar att påverka sina fastigheters utveckling och försvara sina rättigheter i enlighet med en beslutad detaljplan, särskilt med tanke på att det i praktiken ofta är fastighetsägaren i egenskap av exploatör som bekostar framtagandet av detaljplan.

 

För mer information om avgörandet, vänligen kontakta:

Julia Westling, Counsel

Mobil: +46 (0)72 588 35 22

Email: jw@realadv.se