Nyheter

Här har vi samlat våra senaste artiklar, pressmeddelanden och nyhetsbrev.

Tillbaka

Ersättning för ÄTA-arbete oaktat avsteg från formkrav

Hovrätten över Skåne och Blekinge meddelade den 6 december 2021 dom i mål T 487-21 avseende en tvist rörande bland annat ersättning för ÄTA-arbeten trots avvikelse från formkrav. I de administrativa föreskrifterna hade parterna, med ändring av AB 04 kap. 2 § 6, överenskommit om ett striktare skriftlighetskrav för så kallade föreskrivna ÄTA-arbeten. Av AFC.23 framgick att skriftlighetskravet inte skulle anses uppfyllt om ritning eller annan handling överlämnades till entreprenören, men att anteckning i byggmötesprotokoll var tillräckligt för att uppfylla skriftlighetskravet. I hovrätten prövades bland annat frågan om ersättning skulle utgå för ÄTA-arbeten där formkraven inte var uppfyllda med stöd av oskälighetsregeln i AB 04 kap. 2 § 8.

Huvudregeln är att föreskrivna ÄTA-arbeten som utförts utan skriftlig beställning eller likställda ÄTA-arbeten som har utförts utan att beställarens synpunkt har inhämtats inte ger rätt till ersättning utöver kontraktssumman. Bestämmelsen i AB 04 kap. 2 § 8 utgör emellertid en undantagsbestämmelse som innebär att sådana ÄTA-arbeten ändå kan berättiga till ersättning om annan påföljd skulle vara oskälig.

Hovrätten anförde att omständigheten att parterna avtalat om ett striktare skriftlighetskrav än enligt AB 04 talar i och för sig för att kravet ska upprätthållas strikt. Samtidigt måste vid oskälighetsbedömningen beaktas att beställaren inte under tiden entreprenaden pågick invänt mot att underrättelser skickats för sent eller att arbeten inte varit beställda. Vidare har ÄTA-arbeten aviserats och förts upp på ÄTA-listor utan invändning från beställaren.

Enligt hovrätten angavs i de administrativa föreskrifterna i AFC.23 att överlämnande av bygghandling inte medförde att skriftlighetskravet för beställning var uppfyllt, samtidigt som det också angavs i AFC.2424 att entreprenaden endast fick utföras enligt handlingar och ritningar märkta ”bygghandling”. Vidare framgick av ett byggmötesprotokoll att beställarens projektledare påpekat att i handlingarna angivna arbetsutföranden och fabrikat skulle utföras och levereras. Hovrätten menar att beställaren måste ha insett att vissa bygghandlingar skulle innebära avvikelser från vad som varit kalkylerbart utifrån förfrågningsunderlaget och måste ha insett att de föreskrivna arbetena skulle medföra kostnadsökningar. Trots det hade beställaren inte invänt när arbetena förts upp på ÄTA-listor. Hovrätten ansåg att det mot denna bakgrund får anses ha utvecklats ett partsbruk om att frångå det skärpta kravet på skriftlig beställning. Med hänsyn till detta vore det oskäligt om entreprenören nekas ersättning för arbete som utförts i enlighet med överlämnade bygghandlingar även om det därefter inte inkommit någon beställning på arbetet skriftligen eller genom anteckning i byggmötesprotokoll.

Kommentar: ÄTA-arbeten är en vanlig orsak till tvist i entreprenader. Det är även den viktigaste regleringen för att hantera oberäknade ändringar som vanligen uppstår under byggprojekt. Regleringen är förbunden med ett formkrav och ofta avtalar parterna om striktare formkrav än vad som följer av AB/ABT. Parterna kan emellertid komma överens om ändringar av ett redan ingånget avtal och på så sätt frångå formkraven. Som denna dom utvisar kan parternas agerande få till följd att ett partsbruk anses utvecklas som utgör ett avsteg från formkraven. För att de överenskomna formkraven fortsatt ska äga giltighet under hela entreprenaden är det därför viktigt att parterna upprätthåller dem genomgående. Ett råd är att omgående skicka en skriftlig invändning och anmodan om att följa de korrekta formkraven om en entreprenör avviker från formkraven. Skulle entreprenören fortsättningsvis avvika från formkraven är det fortsatt av vikt att påminna om dem och uttryckligen framföra att sådana anmälningar inte accepteras.

 

För mer information om avgörandet, vänligen kontakta:

Dione Shabo, Associate

Mobil: +46 72 588 25 25

Email: ds@realadv.se