NREP

Real rådgav NREP vid förvärv av kontorsfastigheter på Stora Essingen i Stockholm.

Real rådgav NREP vid förvärv av fastigheterna Ångtvätten 16, Tvålen 7, Tvålen 4 och Stora Essingen 1:4 som är belägna på Stora Essingen i Stockholm från Lärarförbundet. Fastigheterna omfattar ca 19 000 kvm uthyrbar yta som i huvudsak består av kontorslokaler samt parkeringshus. Avsikten med förvärvet är att äga och förvalta fastigheterna tills en ny detaljplan för området antagits. Samtidigt har NREP ingått ett villkorat avtal med JM, där JM åtar sig att driva den nya detaljplanen samt att förvärva den större delen av de byggrätter som tillskapas när detaljplanen vunnit laga kraft.

NREP, grundat 2005, är en ledande nordisk fastighetsinvesterare med fokus på att skapa värdeskapande investeringsstrategier i utvalda segment av den nordiska fastighetsmarknaden. NREP rankas som världens mest konsekvent presterande fastighetsinvesterare. Verksamheten etablerades i Sverige, Finland, och Danmark och den första fonden lanserades under 2006. Sedan dess har bolaget lanserat sammanlagt 12 fonder och etablerat verksamhet även i Norge. Idag har NREP mer än 150 anställda. Bolaget är än idag helägt av dess delägare, vilka har gått från de ursprungliga tre till dagens elva. Bland investerarna finns några av världens största pensionsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare, vilka i sin tur tryggar framtiden för miljontals pensionärer och förmånstagare.

Byråns team inkluderade främst Partner Patrik Lilieblad samt Associates Carl Svensson, Robin Skoglund och Ludwig Mild.

År 2019
Plats    Stockholm

Kontakt