ÖVRIGT

ÖVRIGT

Förslag till ändringar i säkerhetsskyddslagen

Från nyhetsbrev nummer 1/2020

Regeringen fattade den 27 augusti 2020 ett beslut om en lagrådsremiss med förslag till ändringar i säkerhetsskyddslagen (2018:585) avseende överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet och viss egendom, exempelvis inom infrastruktur, energi och telekommunikation. Förslaget syftar till att förhindra försäljningar som kan skada Sveriges säkerhet.

En lagrådsremiss är ett utkast till lag som regeringen lämnar till Lagrådet, som granskar att förslaget inte strider mot någon lag. Regeringen bearbetar därefter förslaget och lämnar det sedan som en proposition till riksdagen.

Förslaget innebär att det införs nya krav på verksamhetsutövare som planerar att överlåta hela eller någon del av en säkerhetskänslig verksamhet eller egendom som har betydelse för Sveriges säkerhet. Verksamhetsutövaren föreslås bli skyldiga att, innan en överlåtelse inleds, genomföra en särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning samt samråda med en samrådsmyndighet. Samrådsskyldigheten gäller även om verksamhetsutövaren avser överlåta aktier eller andelar i en säkerhetskänslig verksamhet, men inte aktier i publika aktiebolag. Samrådsmyndigheten kan ytterst besluta att överlåtelsen inte får genomföras. Om överlåtelsen inte får genomföras har verksamhetsutövaren inte rätt till någon ersättning för den rådighetsinskränkning som beslutet innebär. Säljs en verksamhet eller egendom i strid mot förbudet är överlåtelsen ogiltig.

Förslaget omfattar inte överlåtelser av fast egendom. Regeringen avser dock att återkomma i denna fråga.
Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

För mer information om det aktuella lagförslaget, vänligen kontakta:

Fanny Davidsson, biträdande jurist
Mobil: +46 72 373 03 54
Email: fd@realadv.se