Nyheter

Här har vi samlat våra senaste artiklar, pressmeddelanden och nyhetsbrev.

Tillbaka

Ersättning till en tomträttshavare när tomträttsfastigheten minskats till följd av fastighetsreglering

Högsta domstolen meddelade den 9 september 2021 dom i målet ”Tomträtten på Lindholmen” (mål T 6866-20), där frågan rörde vilka bestämmelser ersättningen till en tomträttshavare ska utgå enligt, när tomträttsfastigheten minskat till följd av fastighetsreglering. Högsta domstolen fann att tomträttshavaren har motsvarande rätt som en fastighetsägare vid en sådan reglering, vilket innebär att marknadsvärdet av det som tomträttshavaren har förlorat ska ersättas och att ersättningen ska räknas upp med 25 procent.

Bakgrunden till fallet var att enligt detaljplanen skulle en del av tomträttsfastigheten användas för allmän plats. Kommunen ansökte därför om fastighetsreglering för att överföra den aktuella delen av fastigheten till en annan av kommunen ägd fastighet. Tomträttshavaren motsatte sig inte fastighetsregleringen men begärde ersättning för förlorade intäkter då parkeringsplatser fanns på den berörda delen.

Högsta domstolen konstaterade att det inte finns någon särskild regel i fastighetsbildningslagen om att tomträttshavare ska likställas med fastighetsägare. Dock är utgångspunkten enligt jordabalken att tomträtt vid expropriation eller liknande tvångsförvärv ska likställas med fast egendom (se 13 kap. 26 § 2 st. jordabalken). Enligt Högsta domstolen talar ordalydelsen i denna bestämmelse för att tomträttshavare ska behandlas på motsvarande sätt som en fastighetsägare när ersättningen vid fastighetsbildning ska bestämmas. Vidare konstaterade Högsta domstolen att tomträttshavare vid både expropriation och inlösen av mark enligt plan- och bygglagen har rätt till ersättning enligt expropriationslagen. Mot bakgrund av detta fann Högsta domstolen att ersättningsreglerna enligt expropriationslagen ska tillämpas.

 

För mer information om avgörandet, vänligen kontakta:

Fanny Davidsson, biträdande jurist

Mobil: +46 72 373 03 54

Email: fd@realadv.se