Nyheter

Här har vi samlat våra senaste artiklar, pressmeddelanden och nyhetsbrev.

Tillbaka

Ny pandemilag, förordning och föreskrift har trätt ikraft

Vad innebär det för fastighetsägare och hyresgäster?

I söndags trädde den nya tillfälliga så kallade pandemilagen ikraft, vilken riksdagen röstade ja till i fredags. Med den nya lagen ges regeringen långtgående möjligheter att begränsa trängsel och ytterst stänga ner exempelvis köpcentrum och butiker för att förhindra spridningen av covid-19. I fredags beslutade även regeringen, med stöd av den nya lagen, om en förordning som innebär bindande regler vad gäller bland annat maxantal besökare för butiker, gym- och sportanläggningar samt platser för privata sammankomster, vilka började att gälla från och med i söndags.

Verksamheter som omfattas av lagen är exempelvis teatrar, biografer, gym, museer, butiker, köpcentrum, kollektivtrafik och inrikes flygtrafik och platser för privata sammankomster. Med den nya lagen ges utrymme för att exempelvis begränsa öppettider eller hur många personer som får vistas i en lokal, men ytterst att helt stänga ner verksamheter. Länsstyrelsen utövar tillsynen över restriktionerna som införs och får besluta om föreläggande, vilket får förenas med vite.

Regeringen beslutade i fredags om en första förordning med stöd av den nya lagen och Folkhälsomyndigheten har med stöd av förordningen tagit fram en mer detaljerad föreskrift, vilka utgör rättsligt bindande regler. För butiker, gym, sportanläggning samt badhus är det från och med i söndags obligatoriskt för verksamhetsutövare att beräkna maxantalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt, samt se till att antalet inte överskrids. Varje besökare ska ha tio kvadratmeter till sitt förfogande. I köpcentrum och gallerior gäller maxantalet för alla butiker men inte för verksamheten totalt sett. Köpcentrumets eller gallerians verksamhetsutövare ska dock ta bort eller spärra av inredning som gör att människor uppehåller sig i lokalerna (med undantag för enstaka sittplatser för vila, hygienutrymmen eller andra liknande anordningar), informera besökare om hur smittspridning kan undvikas samt att skriftligt dokumentera de smittskyddsåtgärder som har vidtagits. För kommersiell uthyrning av lokaler för privata sammankomster får max åtta personer vistas tillsammans. Om reglerna inte följs riskerar verksamhetsutövarna vite och i sista hand stängning.

De nya reglerna upphör att gälla vid utgången av september 2021.

Kommentar

De begränsningar som följer av förordningen och föreskriften träffar, vad gäller handelsplatser, gym- och sportanläggningar, de som bedriver verksamhet. Begränsningar såsom beräkning av maximalt antal besökare gäller avseende gallerior och köpcentrum för de enskilda butikerna men inte för verksamheten i stort. Det är således främst de enskilda hyresgästerna som måste vidta åtgärder. Fastighetsägare måste dock vad gäller exempelvis gallerior och köpcentrum vidta åtgärder såsom att informera besökare om hur smittspridning kan undvikas. Det finns även ett allmänt råd från Folkhälsomyndigheten (vilket inte är juridiskt bindande) för gallerior och köpcentrum att ta bort eller spärra av inredning som gör att människor uppehåller sig i lokalerna, vilket därmed specifikt träffar fastighetsägaren. Avseende privata tillställningar är det den som inom ramen för en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, använder eller upplåter en lokal, ett område eller ett utrymme som träffas av bestämmelserna. Detta medför, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, att det är fastighetsägaren eller hyresgästen som träffas.

Ytterligare begränsningar kan komma att införas och med den nya lagen ges regeringen möjlighet att ytterst stänga ner verksamheter, utan att det föregåtts av misskötsamhet att efterleva de nu gällande reglerna. För att en nedstängning ska kunna ske krävs dock ytterligare beslut från regeringen och att en föreskrift som medför nedstängning underställs riksdagens prövning. Om det sker har det sannolikt stora hyresrättsliga konsekvenser både för fastighetsägare och hyresgäster.

Frågan om rätt till ersättning för de som drabbas av restriktioner regleras inte i den nya lagen, vilket regeringen har fått kritik för.

För mer information om lagen, vänligen kontakta:

Fanny Davidsson, biträdande jurist
Mobil: +46 72 373 03 54
Email: fd@realadv.se