Nyheter

Här har vi samlat våra senaste artiklar, pressmeddelanden och nyhetsbrev.

Tillbaka

Riksdagen har nu antagit lagförslaget om ett granskningssystem för utländska direktinvesteringar

Lagen träder i kraft den 1 december 2023 och syftar, som vi tidigare beskrivit, till att etablera ett granskningssystem för utländska direktinvesteringar i skyddsvärd verksamhet.

Sannolikt är det Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) som ska vara granskningsmyndighet och därmed ha befogenhet att granska och, när det anses nödvändigt, förbjuda sådana investeringar. För investerare innebär lagen att de måste anmäla sina förvärv i skyddsvärd verksamhet och få dem godkända innan själva transaktionen kan genomföras. I händelse av att detta inte följs, kan granskningsmyndigheten besluta att påföra investeraren en sanktionsavgift, som varierar mellan 25 000 kronor och 100 000 000 kronor beroende på överträdelsens allvarsgrad. Dessutom kan investeringen förbjudas i efterhand om anmälan och godkännande inte har genomförts i tid.

Anmälningsskyldigheten gäller för alla investerare, oavsett var de är baserade, inklusive de med säte i Sverige. Det är emellertid endast investeringar från länder utanför EU som kan förbjudas eller förenas med villkor för godkännande. Lagen tar sikte på investeringar som kan medföra att investeraren, eller någon i dess ägarstruktur, erhåller direkt eller indirekt inflytande över verksamheter som anses vara skyddsvärda utifrån ett nationellt perspektiv.

Granskningsmyndigheten ska inom 25 arbetsdagar från det att en anmälan är fullständig besluta om att antingen lämna anmälan utan åtgärd eller inleda en granskning av investeringen. Om granskning inleds kan den pågå upp till sex månader. Det är dock fortfarande oklart vad en anmälan ska innehålla eftersom granskningsmyndigheten inte har kommit med föreskrifter eller riktlinjer avseende detta. Enligt förarbetena rör det sig emellertid om uppgifter om ägarstrukturen för investeraren inklusive uppgifter om yttersta investerare och kapitaldeltagande samt information om målbolaget.

Skyddsvärd verksamhet innefattar bland annat begreppet ”samhällsviktig verksamhet” som, enligt vår mening, är det rekvisit som i högst utsträckning kommer påverka transaktioner i fastighetsbranschen. MSB har nu tagit fram föreskrifter, vilka är ute på remiss, som avgränsar begreppet samhällsviktig verksamhet närmare. I föreskrifternas 12 kap. ”samhällsviktiga verksamheter inom fastighetsförvaltning” redogörs för vad som träffar fastigheter och fastighetsägande bolag.

Enligt föreskrifternas 12 kapitel är det följande samhällsviktiga verksamheter som omfattas:

1 § Uthyrning, förvaltning och drift av egna, eller arrenderade, lokaler eller fastigheter där följande verksamhet inryms:

 1. anstalter, häkten eller förvar,
 2. räddningstjänst,
 3. datacenter,
 4. flygplatsterminaler, järnvägsstationer, kombiterminaler, hamn eller kaj,
 5. innovations- och teknikparker,
 6. laboratorier,
 7. larm- eller ledningscentraler,
 8. universitet eller högskolor,
 9. universitetssjukhus eller högspecialiserad vård,
 10. markstationer för satelliter och rymdfarkoster,
 11. uppsändningsplats för satelliter och rymdfarkoster, eller
 12. övriga fastigheter som där det bedrivs säkerhetskänslig verksamhet eller skyddsobjekt.

Det är således i detta kapitel som fastighetsinvesterare ska undersöka huruvida deras förvärv omfattas av begreppet samhällsviktig verksamhet eller inte. Det råder dock viss oklarhet om även fastigheter och fastighetsägande bolag kan träffas av bestämmelser i övriga kapitel, exempelvis andra eller åttonde kapitlet. Om så skulle vara fallet skulle bl.a. även omlastningsterminaler och brytning och utvinning av kol, sand, berg etc. kunna komma att omfattas. Föreskrifterna är nu ute på remiss till den 3 november och vi på Real ser gärna att myndigheten förtydligar vad som gäller i detta avseende.

Kommentar

Riksdagens beslut att anta propositionen var väntat och lagstiftningen följer mönstret av en allt mer reglerad transaktionsmarknad. Det var länge oklart hur lagstiftningen skulle komma påverka fastighetsbranschen, men nu när MSB har utfärdat förslag till föreskrifter har det klarnat en hel del. Tyvärr finns det fortfarande vissa frågetecken kring den slutliga utformningen av föreskrifterna samt vissa tolkningsfrågor och därmed också oklarheter kring vad lagstiftningen kommer att innebära för fastighetsbranschen.

Vi ser också en risk att granskningsmyndigheten kommer att behöva hantera en stor mängd ansökningar från och med den 1 december i år, särskilt med tanke på den fortsatta osäkerheten kring vilka fastighetsinvesteringar som omfattas och vilka krav som ställs på en ansökan, vilket initialt riskerar medföra långa handläggningstider hos granskningsmyndigheten.

Mobil: Mikael Laag: +46(0)72 550 67 42, Simon Lassa: +46 (0)70 924 63 12

Email: ml@realadv.sesl@realadv.se