Nyheter

Här har vi samlat våra senaste artiklar, pressmeddelanden och nyhetsbrev.

Tillbaka

Prövningstillstånd i HD rörande mål om återbäringsskyldighet vid olovlig värdeöverföring enligt aktiebolagslagen

Hovrätten för Västra Sverige prövade i mål T 1264-21 huruvida värdeöverföring var olovlig och skulle återbäras enligt aktiebolagslagens regler samt om värdeöverföringen skulle återvinnas i konkurs. I målet aktualiserades bland annat frågan om vilken betydelse en senare fastställd skadeståndsskyldighet ska få vid bedömningen av om en redan gjord vinstutdelning är tillåten. Den 20 februari 2023 meddelade Högsta domstolen (HD) prövningstillstånd.

Ett bolag (”Konkursbolaget”), Konkursbolagets dotterbolag (”Dotterbolaget”) och ett tyskt bolag (”Tyska Bolaget”) hade ingått ett avtal rörande försäljning av produkter och användande av vissa av Konkursbolagets varumärken. Dotterbolaget tillverkade och sålde produkterna som omfattades av varumärkena medan det Tyska Bolaget var agent för återförsäljning av produkterna på utländska marknader. Konkursbolaget överlät varumärkena och aktierna i Dotterbolaget till en tredje part, vilket resulterade i att Konkursbolaget enligt en skiljedom förpliktades att betala skadestånd till det Tyska Bolaget. Efter överlåtelsen, men innan det Tyska Bolaget påkallat skiljeförfarande, gjorde Konkursbolaget vinstutdelningar. Kort efter att skiljedomen meddelats gick Konkursbolaget i konkurs. Hovrätten prövade dels om vinstutdelningarna utgjorde tillåtna värdeöverföringar enligt aktiebolagslagen (2005:551), dels om vinstutdelningarna kunde återvinnas med stöd av konkurslagens (1987:672) regler.

Hovrätten konstaterade att det fanns en hög och för Konkursbolaget påtaglig sannolikhet för att det Tyska Bolaget skulle komma att kräva skadestånd av Konkursbolaget till följd av överlåtelsen samt att det Tyska Bolaget skulle få rätt till skadestånd i ett skiljeförfarande. Hovrätten fann därför att Konkursbolaget borde ha gjort en avsättning för skadeståndsfordran i sina årsredovisningar, vilket Konkursbolaget inte hade gjort. Enligt aktiebolagslagens s.k. beloppsspärr får en värdeöverföring inte ske om det inte efter överföringen finns full täckning för bolagets bundna egna kapital. Hovrätten fann att i det fall en avsättning för fordran hade gjorts, hade inte vinstutdelningarna kunnat göras med full täckning för Konkursbolagets bundna egna kapital. Konkursbolagets aktieägare bedömdes därför vara återbäringsskyldigt för den del av utdelningen som översteg beloppsspärren.

Hovrätten fann även att den del av utdelningen som rymdes inom beloppsspärren skulle gå åter enligt konkurslagens regler om återvinning av rättshandling.

Det blir intressant att se hur HD ställer sig till frågorna i målet.

För mer information om avgörandet, vänligen kontakta: Johan Asklund, Senior Associate eller Fanny Davidsson, Senior Associate.

Mobil: Johan Asklund: +46 (0)72 373 03 52, Fanny Davidsson: +46 (0)72 373 03 54

Email: ja@realadv.se, fd@realadv.se