Nyheter

Här har vi samlat våra senaste artiklar, pressmeddelanden och nyhetsbrev.

Tillbaka

”Besittningsskyddet i Bandhagen”

Högsta domstolen meddelade den 2 mars 2023 dom i målet ”Besittningsskyddet i Bandhagen” (mål Ö 2990-22) där HD klargjorde att en talan om ersättning på grund av det indirekta besittningsskyddet vid lokalhyra ska tas upp vid fastighetsforum.

En hyresvärd hade sagt upp en lokalhyresgäst varvid lokalhyresgästen väckte talan mot hyresvärden och begärde ersättning enligt 12 kap. 57 och 58 b §§ jordabalken (1970:994) och åberopade att det inte fanns någon besittningsbrytande grund för uppsägningen. Hyresgästen väckte talan vid den tingsrätt inom vars domkrets lokalen var belägen, så kallat fastighetsforum. Hyresvärden invände att tvisten inte skulle handläggas vid fastighetsforum. Tingsrätten avvisade talan. Hovrätten instämde i tingsrättens bedömning och hänvisade målet till den tingsrätt där hyresvärden hade sin hemvist, så kallat allmänt tvistemålsforum.

Högsta domstolen konstaterade att enligt 10 kap. 10 § första stycket första meningen i rättegångsbalken (1942:740) ska en tvist om äganderätt eller nyttjanderätt till fast egendom eller annan särskild rätt till egendomen, handläggas i den ort där fastigheten ligger. Samma sak gäller om tvisten avser skyldighet för ägare eller innehavare av egendomen att fullgöra något som åligger honom eller henne i denna egenskap eller, då nyttjanderätt eller annan särskild rätt till egendomen upplåtits, det är fråga om vederlag för upplåtelsen, byggnads underhåll eller annat dylikt. Vad gäller ersättning med åberopande av det indirekta besittningsskyddet fann HD att det inte kan anses vara en ”tvist om nyttjanderätt” då det inte gäller nyttjanderättens bestånd, innehåll, omfattning eller utövande. HD fann att det inte heller rörde någon skyldighet som åligger fastighetens ägare eller innehavare ”i denna egenskap”. Utifrån hur lagtexten är formulerad ansåg HD dock att ersättning på grund av indirekt besittningsskydd ändå omfattas av bestämmelsen då tvisten rör ”vederlag för upplåtelsen” eller åtminstone ”annat dylikt”.

Mot bakgrund av detta klargjorde HD att talan om ersättning på grund indirekt besittningsskydd ska tas upp vid fastighetsforum.

För mer information om avgörandet, vänligen kontakta: Fanny Davidsson, Senior Associate

Mobil: Fanny Davidsson: +46 (0)72 373 03 54

Email: fd@realadv.se