FASTIGHETSRÄTT

FASTIGHETSRÄTT

Fastighetsägare får skadestånd av kommunen för felaktigt beviljat bygglov

Från nyhetsbrev nummer 2/2020

En kommun ansågs i Hovrättens för Västra Sverige dom den 27 november 2020 i mål T 1967-19 skadeståndsskyldig till följd av ett felaktigt beviljat bygglov. Fastighetsägaren, som sökt bygglovet, erhöll skadestånd med knappt 9 miljoner kronor för bland annat kapitalkostnader, fördyringar på ej färdigställda delar av byggnaden, slitage och kompletterande arbete för nya byggnormer.

Byggnads- och trafiknämnden i Trollhättans Stad beviljade bygglov för ett enbostadshus som innebar avvikelser från planbestämmelser avseende bland annat bebyggelse på prickmark och tillåten byggnadshöjd. Bygglovet upphävdes efter överklagande, bland annat till följd av att avvikelserna inte ansågs vara sådana ”mindre avvikelser” som får medges vid en bygglovsprövning enligt plan- och bygglagen och att vissa av avvikelserna inte ens benämnts och prövats som planavvikelser i bygglovsärendet. Fastighetsägaren begärde skadestånd av staden för den skada denne lidit av att bygglovet upphävdes. Hovrätten fann att byggnads- och trafiknämnden hade gjort grava felbedömningar vid tillämpning av plan- och bygglagen, vilket inneburit att nämnden vid beviljande av bygglovet hade gjort sig skyldig till fel och försummelse. Staden var därför skadeståndsskyldig för den skada som fastighetsägaren hade vållats.

För mer information om det aktuella avgörandet, vänligen kontakta:

Tom Hofset, delägare
Mobil: +46 72 588 19 93
Email: th@realadv.se