FASTIGHETSRÄTT

FASTIGHETSRÄTT

Äntligen har Högsta domstolen meddelat prövningstillstånd rörande ogiltighet av förhandsavtal

Från nyhetsbrev nummer 2/2020

För att ett förhandsavtal om upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt ska vara giltigt krävs det bland annat enligt bostadsrättslagen att det i avtalet anges en beräknad tidpunkt för upplåtelsen. Högsta domstolen meddelade den 2 november 2020 i mål T 5018-20 prövningstillstånd avseende huruvida ett förhandsavtal, där tidpunkten för upplåtelsen angivits som preliminär och med ett intervall om sex månader, uppfyller formkravet.

Majoriteten i hovrätten fann att formkravet inte hade åsidosatts och framhöll bland annat att det inte finns något i förarbetena som talar för att tidpunkten inte får anges som ett intervall samt att bedömning som medför ogiltighetsförklaring bör ske restriktivt. Minoriteten ansåg dock att en inte allt för restriktiv bedömning borde göras utan att ett intervall om sex månader vid beaktande av flera omständigheter, var för lång.

Kommentar

Förhandsavtals giltighet har under en lång tid diskuterats bland jurister men även lyfts i den allmänna debatten då frågan berör både byggföretag, bostadsrättsföreningar samt privatpersoner. Vi ser därför att det är välkommet att Högsta domstolen äntligen har beviljat prövningstillstånd i målet, med förhoppning att Högsta domstolen bringar mer klarhet i frågan.

För mer information om det meddelade prövningstillståndet, vänligen kontakta:

Fanny Davidsson, biträdande jurist
Mobil: +46 72 373 03 54
Email: fd@realadv.se