FASTIGHETSRÄTT

FASTIGHETSRÄTT

Slutbesked ingen garanti avseende uppfyllande av tekniska egenskapskrav

Från nyhetsbrev nummer 1/2020

Mark- och miljööverdomstolen meddelande den 27 augusti 2020 i mål P 6912-19 en dom som visar att meddelat slutbesked inte utgör något hinder för byggnadsnämnden att senare framställa åtgärdsförelägganden avseende brister i förhållande till tillämpliga tekniska egenskapskrav.

I det aktuella målet hade slutbesked lämnats. Ett slutbesked innefattar bl.a. en summarisk bedömning/bekräftelse från byggnadsnämnden att de tekniska egenskapskraven är uppfyllda och att det inte finns skäl att ingripa med tillsynsåtgärder. Byggnadsnämnden upptäckte därefter att det förelåg vissa brister ur tillgänglighetssynpunkt vilket fastighetsägaren förelades att åtgärda. Mark- och miljööverdomstolen fann att sådana åtgärdsförelägganden är lagliga trots tidigare meddelat slutbesked.

Kommentar

Rättsfallet visar att slutbesked inte nödvändigtvis är ett tillförlitligt kvitto på att de tekniska egenskapskraven i plan- och bygglagen och anslutande förordning och föreskrifter (avseende t.ex. brandskydd, tillgänglighet och bärighet) är uppfyllda, och att det kan vara relevant att i ett överlåtelseavtal ta höjd för risken för efterkommande förelägganden från byggnadsnämnden i sådana delar.

För mer information om det aktuella avgörandet, vänligen kontakta:

Tom Hofset, delägare
Mobil: +46 72 588 19 93
Email: th@realadv.se