FASTIGHETSRÄTT

FASTIGHETSRÄTT

Sekretess för kommunägt bolags hyresvillkor

Från nyhetsbrev nummer 1/2020

Enligt Kammarrätten i Sundsvalls dom den 26 augusti 2020 i mål 2032-20, gavs ett kommunägt bolag rätt att sekretessbelägga hyresvillkor såsom hyresnivån vid begäran från enskild att ta del av hyresavtal.

En person begärde hos ett kommunägt bolag att få ta del av ett hyresavtal som bolaget hade ingått med Internationella Engelska Skolan. Bolaget lämnade ut hyresavtalet men hyresnivåer, hyrestillägg och anpassningskostnader maskerades med hänvisning till att sekretess gäller för dessa uppgifter enligt offentlighets- och sekretesslagen. Personen yrkade att hyresavtalet skulle lämnas ut i sin helhet då han ville kunna se om den avtalade hyresnivån var att anse som skälig utifrån de kostnader kommunen haft för renovering av lokalerna samt för att bedöma om hyresvillkoren skulle kunna anses vara förtäckt understöd till skolan från kommunen. Enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess i en myndighets affärsverksamhet för uppgift om myndighets affärs- eller driftförhållande om det kan antas att någon som driver likartad rörelse gynnas på myndighetens bekostnad om uppgiften röjs. Kammarrätten konstaterade att det kommunägda bolaget i sammanhanget skulle jämställas med myndighet samt att de maskerade uppgifterna kunde antas leda till skada för bolaget om de blev kända för andra som driver liknande rörelse. Kammarrätten fann därför att uppgifterna skyddades av sekretess och inte skulle lämnas ut.

Kommentar

Avgörandet liknar ett tidigare kammarrättsavgörande, Kammarrätten i Stockholms dom den 19 september 2019 i mål 6002 19, där uppgifter maskerades till skydd för ett privat bolags verksamhet. I 2019 års fall hade kommunen ingått ett köpekontrakt med ett privat bolag och kommunen hade, på begäran från bolaget, sekretessbelagt prisuppgifter och detaljerade och specifika villkor i köpekontraktet som hänförde sig till bolagets strategier och kapacitet. Även här fann kammarrätten att uppgifterna skyddades av sekretess och inte skulle lämnas ut, vilket i detta fall baserades på en bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen att sekretess för uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållande gäller när den enskilde har ingått en affärsförbindelse med myndighet, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

För mer information om det aktuella avgörandet, vänligen kontakta:

Fanny Davidsson, biträdande jurist
Mobil: +46 72 373 03 54
Email: fd@realadv.se