Team: Construction

Dione Shabo

Julia Westling

Simon Gille-Johnson

Tom Hofset

Tom har omfattande erfarenhet av entreprenadrätt och fastighetsrätt med fokus på projektutveckling och därmed sammanhängande frågor såsom planläggning och bygglov, fastighetsbildning och andra offentligrättsliga och civilrättsliga genomförandefrågor. Tidigare klienter har varit svenska och utländska fastighetsfonder, fastighetsbolag, industribolag, kommuner och kommunägda bolag.

Daniel Bjurbom