ASSOCIATIONSRÄTT

ASSOCIATIONSRÄTT

Ändringar i aktiebolagslagen

Från nyhetsbrev nummer 1/2020

Den 3 september 2020 trädde vissa ändringar i aktiebolagslagen (2005:551) i kraft. Ändringarna avser bland annat nya regler rörande avstämningsdag för bolagsstämmor i aktiebolag vars aktieböcker förs av Euroclear Sweden AB (”Avstämningsbolag”) och införande av undantag för vissa överlåtelser av aktier och andra finansiella instrument enligt de så kallade Leo-reglerna.

Avstämningsdag

Avstämningsdagen, dvs. den dagen innan bolagsstämman som aktieägare måste vara registrerade i aktieboken för att kunna rösta på bolagsstämman, infaller sex bankdagar före bolagsstämman till skillnad tidigare när avstämningsdagen inföll fem vardagar före bolagstämman. Vidare, förvaltarregistrerade aktieägare i Avstämningsbolag kan numera registrera sina aktier två dagar efter avstämningsdagen, dvs. senast fyra bankdagar före bolagsstämman, istället för innan avstämningsdagen som följde av de tidigare reglerna, och kan ändå rösta och utöva sina övriga rättigheter på bolagsstämman.

Leo-reglerna

De så kallade Leo-reglerna tar sikte på situationer där ett publikt aktiebolag (eller ett dotterbolag till detta) överlåter eller genom riktad nyemission emitterar aktier, teckningsoptioner eller konvertibler till styrelseledamöter, VD och anställda (eller närstående till någon av dessa) i det publika aktiebolaget eller bolag inom dennes koncern. Sådana överlåtelser eller emissioner måste godkännas av bolagsstämman i det publika moderbolaget med minst 9/10 majoritet.

Ändringarna innebär att överlåtelser av aktier, optioner eller konvertibler i dotterbolag till det publika moderbolaget måste inte godkännas av moderbolagets bolagsstämma enligt ovan ifall värdet på aktierna, optionerna och/eller konvertiblerna understiger 1% av koncernens värde. Notera att denna lättnad endast är tillämplig på överlåtelser av befintliga aktier, optioner och konvertibler och inte emissioner av nya sådana. Lagändringen syftar till att underlätta dotterbolag till noterade aktiebolag att ge ut incitamentprogram till sina anställda.

Övrigt

Förutom ändringarna ovan har vissa ytterligare ändringar genomförts för att anpassa aktiebolagslagen till EU: s aktieägardirektiv II. Ändringarna syftar till att underlätta för börsnoterade företag att identifiera aktieägarna i företaget och göra det lättare för aktieägarna att utöva sina rättigheter.

För mer information om den aktuella lagförändringen, vänligen kontakta:

Patrik Lilieblad, delägare
Mobil: +46 72 588 67 44
Email: pl@realadv.se